۴٠ ویژگی بھترين ھمسران دنيا

0 56

آشنایی با برخی مھارت ھای ھمسر داری

١) شاد باشيم؛ شاد بودن ھميشه ارزشمند است، پس سعی کنيم خود را خوشحال و سرحال نشان دھيم تا خستگی را از تن شریک زندگی خود دور کنيم.

٢) صبور باشيم؛ اگر رفتار ھمسرمان را خوشاﯾند نمی دانيم بھتر است حوصله و تأمل به خرج دهیم، در شراﯾط مناسب او را از چگونگی رفتارش آگاه کنيم.

٣) منطقی رفتار کنيم؛ مساﯾل را منطقی و درست بررسی کنيم و به جای منافع شخصی، مصالح زندگی مشترک را در نظر بگيرﯾم و بی طرفانه قضاوت کنيم.

۴) کم توقع باشيم؛ از ھمسرمان آن قدر انتظار داشته باشيم که بتواند به انتظارات پاسخ دھد.

۵) مثبت نگر باشيم؛ با به ياد آوردن لحظات شيرین زندگی، بدبينی را از خود دور کنيم، به رفتارھای خوب ھمسرمان بيشتر بيندﯾشيم و جنبه ھای خوب زندگی را فراموش نکنيم.

۶) خوش بين باشيم؛ داشتن نگاه خوش بينانه به زندگی و اطرافيان باعث ایجاد آرامش و بذل محبت و عاطفه می شود.

٧) یک دل باشيم؛ درک متقابل موجب ایجاد تفاھم می شود و یکدلی به وجود می آورد.

٨) شنونده ی خوبی باشيم؛ ھنگامی که ھمسرمان با ما صحبت می کند حتی الامکان به چشمان او نگاه کنيم و یا با اشاره و سرتکان دادن نشان دھيم که به حرف ھای او توجه دارﯾم.

ویژگی های بھترين ھمسر

٩) مشوق ھمسر خود باشيم؛ برای رفتارھا و صحبت ھای ھمسرمان ارزش قائل شوﯾم و با یادآوری موقعيت ھای موفق گذشته، او را تشوﯾق کنيم تا آینده ی بھتری داشته باشد.

١٠) به پيشرفت ﯾکدﯾگر اھميت دھيم؛ آنقدر صميمی باشيم که پيشرفت و ترقی ھمسرمان ﯾکی از آرزوھای ما باشد، در حقيقت اولين کسی که از این پيشرفت سود می برد ما ھستيم.

١١) خوش قول باشيم؛ برای حرف ھا و قول ھای خود ارزش قائل شوﯾم و خود را در مقابل آنھا مسوول بدانيم، خوش قولی نشانه ی احترام به خود و ھمسر است.

١٢) به شخصيت ھمسرمان احترام بگذارﯾم و حرمت ﯾکدﯾگر را نزد خانواده و دوستان و … حفظ کنيم.

١٣) ارتباط کلامی و عاطفی خود را حفظ کنيم؛ سعی کنيم با ھمسر خود درباره ی مسائل مختلف گفتگو کنيم. صحبت کردن بھترین راه آگاھی از افکار و احساسات ھمسر می باشد.

١۴) با ﯾکدﯾگر مھربان باشيم؛ ھمسرمان را جزئی از وجود خود بدانيم، محسناتش را بازگو کنيم، براﯾش خوبی بخواھيم و در راه کمک به ھمسرمان تمام تلاش خود را به کار ببرﯾم. با مھربانی می توانيم مالک قلب ھای ﯾکدﯾگر باشيم و رابطه ی گرم و صميمی برقرار کنيم.

١۵) محبت پذﯾر و قھر گرﯾز باشيم؛ منش توأم با مھربانی و دوری از قھر و کينه صفت ھمسران فداکار است. تلاش کنيم که آﯾينه ی زندگيمان شفاف و بدون غبار کدورت باشد.

١۶) راستگو باشيم؛ صداقت و راستی از بھترین سرمایه ھای زندگی مشترک است. ھرگز نباﯾد به دروغ و نيرنگ متوسل شوﯾم حتی اگر حقيقت به نفع ما نباشد. فراموش نکنيم که دروغ پایه ھای زندگی را سست می کند.

١٧) محيط خانواده را با صفا کنيم؛ فضای عاطفی خانواده باﯾد چنان مطلوب و دوست داشتنی باشد که ھمسرمان در آن احساس رضاﯾت خاطر کند و از امنيت روانی برخوردار باشد.

١٨) به ارزش ھای دینی، اخلاقی و خانوادگی پاﯾبند باشيم؛ ارزش ھا از ارکان و ستون ھای اصلی خانواده محسوب می شوند و مقيد بودن به ارزش ھا موجب دوام و استحکام خانواده می شود و اصالت آن را حفظ می کند.

١٩) به نيازھای ھمسر توجه کنيم؛ رفتار دلنشين و توأم با متانت موجب می شود خواسته ھای خود را به راحتی بيان کند.

٢٠) بھداشت روانی ھمسر را تأمين کنيم؛ در سایه ی سلامت جسمی و روانی می توانيم به ھدف ھای خود برسيم، بنابراین باﯾد به رفتار او توجه نمایيم و از افسردگی و خمودﯾش جلوگيری کنيم.

ویژگی های بھترين ھمسر

ویژگی های بھترين ھمسر

٢١) با ﯾکدﯾگر مشورت کنيم؛ ھر ﯾک از ھمسران باﯾد حق داشته باشند نظر و پيشنھاد خود را بيان کنند. با مشورت کردن، راه رسيدن به زندگی سالم کوتاه تر می شود.

٢٢) قدرشناس باشيم؛ از ھمسرمان به خاطر انجام وظایف، مسووليت ھا و ھمکاری ھاﯾش قدردانی کنيم، برای ابراز سپاسگزاری و تشکر به کلمه ھای خاصی نيازمند نيستيم!

٢٣) احساس مسووليت داشته باشيم؛ ھر ﯾک از ھمسران باﯾد خود را در مقابل کاری که بر عھده گرفته اند متعھد بدانند و از انجام دادن آن شانه خالی نکنند.

٢۴) برنامه رﯾزی کنيم؛ در حقيقت برنامه رﯾزی به زندگی خانوادگی نظم و سامان می بخشد.

٢۵) الگوی خوبی باشيم؛ طوری رفتار کنيم که الگوی رفتاری مناسبی برای ھمسر و فرزندان خود باشيم.

٢۶) خود را به جای ھمسرمان بگذارﯾم؛ دنيا را از دریچه ی نگاه او ببينيم و از خود بپرسيم : «اگر من جای او بودم چه می کردم؟»

٢٧) به خواسته ھا و افکار ﯾکدﯾگر احترام بگذارﯾم؛ فراموش نکنيم که ازدواج پيمان ھمکاری و تشرﯾک مساعی است.

٢٨) ميانه رو و متعادل باشيم؛ حضرت علی (ع) فرموده اند «خيرالمور اوسط ھا»، پس اگر در تمام امور زندگی (خوردن، خوابيدن، مسافرت و حتی محبت کردن و…) اعتدال را رعاﯾت کنيم کمتر دچار مشکل می شوﯾم.

٢٩) با جملات زﯾبا از ھمسر خود دلجویی کنيم؛ ﯾک جمله ی شورانگيز می تواند طوفانی از خشم و غضب و نفرت را خاموش کند و بنای زندگی را از خطرات گوناگون دور سازد.

٣٠) روابط زناشویی را بسيار مھم بدانيم؛ عدم توجه به این روابط موجب ایجاد مشکلات مختلف خانوادگی، روحی و روانی برای ھر ﯾک از طرفين می شود و زندگی را با خطرھای جدی روبرو می کند.

٣١) به ھمسر خود بگوﯾيم که من به خاطر عشق به تو ھمه ی سختی ھای زندگی مان را می پذﯾرم، چنين جملاتی باعث دلگرمی او می شود.

٣٢) ھمسر خود را راضی کنيم؛ باﯾد طوری رضاﯾت ھمسرمان را جلب نماﯾيم که مطمئن باشيم ھيچ وقت ما را ترک نمی کند و یا در ھيچ مشکلی ما را تنھا نمی گذارد.

٣٣) با متانت و صداقت قبول کنيم که در بعضی از کارھا ھمسرمان شاﯾسته تر است.

٣۴) برای سخن و پيشنھاد ھمسرمان احترام قائل شوﯾم و خود را عقل کل ندانيم. باور داشته باشيم که ھميشه ھمه چيز را ھمگان دانند.

ویژگی های بھترين ھمسر

٣۵) سختی ھا و مشکلات محيط کار را در حد ضرورت با ھمسرمان در ميان بگذارﯾم؛ ھم فکری بار مشکلات را سبک تر می نماﯾد.

٣۶) فرمان ندھيم؛ نباﯾد خانه را به پادگان تبدﯾل کنيم، متوجه باشيم که خانه کانون عشق و محبت است نه محل ﯾکه تازی و خشونت.

٣٧) تعصبات غلط و افکار مزاحم را از خود دور کنيم؛ افکار مزاحم مانند خوره، سلامت روانی انسان را از ميان می برند. بھتر است به جای اعمال تعصبات دست و پاگير، انرژی خود را صرف توجه به ھمسر و خانواده نماﯾيم.

٣٨) از ازدواج خود اظھار پشيمانی نکنيم؛ زندگی و روابط خود را با دﯾگران مقاﯾسه نکنيم و از ﯾاد نبرﯾم که زندگی ھر کسی مطابق سليقه و عقل و دراﯾت او اداره می شود.

٣٩) روی نقاط ضعف ھمسر خود انگشت نگذارﯾم؛ ھر فردی ممکن است در موارد مختلف دچار ضعف باشد آشکار کردن و بزرگ جلوه دادن این نقاط ضعف موجب اﯾجاد کدورت می شود. ھرگز نباﯾد از نقطه ضعف ھا به عنوان اسلحه ای برای سکوت یا شکست دادن ھمسر استفاده کنيم.

۴٠) مقابله به مثل نکنيم؛ از رفتارھای تلافی جوﯾانه بپرھيزﯾم و سعی کنيم به جای مقابله به مثل، رفتار مناسب را به او ﯾادآوری نماﯾيم.

راضیه جلالی

ارشد روانشناسی تربیتی

0 0 رای
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات