صفحه آرشیو

ناباروری مردان

اثرات روانی ناباروری چرا ناباروری باعث رنجش عاطفی می شود؟ بسیاری از زنان غریزه مادری را از کودکی با خود به همراه دارند. از بازی با عروسک تا حمام بردن و رسیدگی به آن. تصور و انتظار پدر و مادر، دوستان، دین، تبلیغات و رسانه ها از دختران و زنان، مادرانگی آن ها است. مادر شدن بخش مهمی از تصویر ذهنی…
ادامه مطلب ...