صفحه آرشیو

نشانه های خیانت

در گیرودار خیانت علل تردیدها و گوش به زنگی زنان از آنجایی که به جهت نوع پستانداری انسان، چندهمسری و خیانت در مردان بیشتر از زنان شایع است، زنان بیشتر احساس خطر می کنند؛ از طرفی متاسفانه امروزه به علت ظهور شبکه های مجازی و زیاد شدن خیانت، حساسیت آنان صد چندان شده است. در واقع آنان نمی توانند در…
ادامه مطلب ...