صفحه آرشیو

درصد صحت کیت تخمک گذاری

قبل از استفاده از کیت تخمک گذاری که به آن کیت های پیش بینی کننده تخمک گذاری یا OPK نیز گفته می شود، در مورد آن مطالعه کنید. در این مطلب، روش، زمان، چرایی استفاده و چگونگی تاثیرگذاری OPK بر بارداری آورده شده است. در حالت ایده آل، کیت پیش بینی کننده تخمک گذاری یا OPK، تخمک گذاری را بدون خطا تشخیص…
ادامه مطلب ...