صفحه آرشیو

مدیریت درد زایمان

تکنیک های تنفسی تعریف: تکنیک های تنفسی کنترل شده اغلب شامل تنفس آرام، عمیق و تنفس سریع و کوتاه است که در مراحل مختلف زایمان استفاده می شود. این تکنیک ابتدا با روش های لاماز و برادلی متداول شد، که امروزه بسیاری از زنان با همسران شان آن را به کار می گیرند. بعضی از مادران برای یادگیری تکنیک های تنفسی…
ادامه مطلب ...