صفحه آرشیو

تعویض صندلی ماشین

تعویض صندلی ماشین هرگونه انتقال کودک به نوع دیگر صندلی ماشین، از روبه عقب به جلو، ایمنی تا بوستر باعث کاهش حفاظت او می شود. مهار 5 نقطه ای فشار ناشی از تصادف را روی بیشتر نقاط بدن کودک پخش می کند و نیروی بالقوه وارده بر یک قسمت را کاهش می دهد. در حالی که حداقل وزن مجاز برخی از صندلی های تقویتی…
ادامه مطلب ...
مـشـاوره رایگان