صفحه آرشیو

آزمایشات سه ماهه سوم بارداری

دردهای واقعی و کاذب زایمان زایمان رویدادی است که همراه خود هم شادی مادرشدن و هم ترس از دردهای زایمان را دارد. آخرین سه ماهه زمانی است که زنان و خانواده های شان بارها و بارها با هر حالت دردناکی با شتاب به بیمارستان می روند و فکر می کنند که شاید زمان زایمان است. در حالی که بیشتر آنها دردهای زایمان…
ادامه مطلب ...