صفحه آرشیو

صندلی بوستر

تعویض صندلی ماشین هرگونه انتقال کودک به نوع دیگر صندلی ماشین، از روبه عقب به جلو، ایمنی تا بوستر باعث کاهش حفاظت او می شود. مهار 5 نقطه ای فشار ناشی از تصادف را روی بیشتر نقاط بدن کودک پخش می کند و نیروی بالقوه وارده بر یک قسمت را کاهش می دهد. در حالی که حداقل وزن مجاز برخی از صندلی های تقویتی…
ادامه مطلب ...